Jessika van der Sluijs professor i rättsvetenskap och som prodekanus fram till årsskiftet

ordförande i Utibldningsutskottet. Hon är verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL). Hon är avdelningsledare för Forskningspanelen i försäkringsrätt, ledamot i Vetenskapliga rådet samt i Särskilda utskottet. 

Hon utsågs 2013 av rektor till Årets Lärare vid Juridiska fakulteten (se artikel på s.2 i Juridicum 3 2013). Tillsammans med professor Mauro Zamboni har hon skrivit artikeln "Från 'att tänka som en jurist' till 'att vara en jurist'. Några förslag till reformering av juristprogrammet vid Stockholms universitet." i nr 3 2012/13 av Juridisk Tidskrift

Jessika van der Sluijs disputerade 2006 på avhandlingen ”Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring”

 

 

Torben Spaak är professor i allmän rättslära. Han har intresserat sig för frågor som rör rättens natur, av analys av fundamentala juridiska begrepp samt av juridisk tolkning och argumentation. Han har på senare tid bedrivit ett forskningsprojekt som går ut på att analysera de juridiska grundbegreppens innebörd och tillämpbarhet i system som reglerar människors handlingar utan att kunna kopplas till en stat, som inte kan härledas ur traditionella rättskällor och som inte är tvingande.

Torben Spaak disputerade 1992 på avhandlingen "The Concept of Legal Competence: An Essay in Conceptual Analysis"

 

Teresa Simon Almendal är professor i finansrätt. Även hon är verksam vid Stockholm

Centre for Commercial Law (SCCL) där hon är avdelningsledare för Forskningsavdelningen för skatterätt.

Hennes forskning är särskilt inriktad på skattestraffrättsliga frågeställningar och på förfarande- och rättssäkerhetsfrågor inom skatterätten. Teresa Simon Almendal disputerade 2005 på avhandlingen "Skatteanpassade transaktioner och skattebrott".

För närvarande arbetar hon med ett forskningsprojekt om personligt betalningsansvar för juridiska personers obetalda skatter (så kallat företrädaransvar). Projektet är interdisciplinärt och spänner över ämnesområdena skatterätt, associationsrätt, skadeståndsrätt och processrätt.

 

Ledamöter i Juridiska fakultetsnämnden, Juridiska fakultetens forskningsutskott och utbildningsutskott. (Samtliga förslag är numer godkända)