Det humanvetenskapliga området ansökte om och beviljades 2016 medel av rektor för den strategiska satsningen Barn, migration, integration (BMI). Satsningen motiverades utifrån ett önskemål om fördjupat samarbete över disciplin- och fakultetsgränser i dessa frågor, samt ett identifierat stort behov av mångvetenskaplig forskning på området som kunde svara mot en samhällsutveckling i snabb förändring.

Det övergripande syftet med BMI-satsningen är att fördjupa förståelsen för de utmaningar och möjligheter som följer av den stora ökningen av människor, varav många är barn, som kommit och fortsätter att anlända till Sverige under senare tid. Det övergripande syftet ska uppnås genom mångvetenskaplighet, samverkan och dialog, stöd till forskning med praktisk relevans för samhällsaktörer så att dessa kan bemöta nya utmaningar samt etablerandet av en långsiktigt hållbar forskningsmiljö på Stockholms universitet där forskare utifrån olika vetenskapliga inriktningar och metoder ges möjligheter att fokusera på dessa frågor.

De första två projektåren (början av 2017 till början av 2019) var sex postdoktorer från olika institutioner anställda med finansiering av BMI-satsningen, vilket utgjorde en central del av satsningen, och flera seminarier och workshops genomfördes. I mars 2019 anordnades som en avslutning på satsningens inledande fas en stor konferens och en antologi gavs ut – båda med titeln Barn, migration och integration i en utmanande tid.[1] Under hösten inleddes en ny fas av satsningen för att skapa förutsättningar för fördjupning av etablerade samarbeten inom universitetet så att en hållbar forskningsmiljö på satsningens teman kan bestå. Utlysning av medel för projektansökningar till externa finansiärer och för en pilotstudie för en junior forskare gjordes med sista ansökningsdag sista september 2019.

Centralt i satsningen har redan från början varit dialog med det omgivande samhället, kunskapsförmedling och kommunikation. Samverkan med myndigheter och det civila samhället har prioriterats. BMI-satsningen ska med andra ord vara samhällsrelevant och komma praktiken till godo. Vid slutkonferensen i Aula Magna den 29 mars 2019 var många aktörer från stat, kommun och civilsamhälle inbjudna som samtalspartners i olika sessioner. För att utveckla samverkan med det omgivande samhället, med särskilt fokus på barn och ungas röster och perspektiv, görs nu en utlysning av medel för projektansökningar för samverkan med externa aktörer kring temat barn, migration och integration. Medel kan sökas upp till 300 tkr för samverkansprojekt.

 

Behörighet

För behörighet att söka krävs att sökande är anställd vid det humanvetenskapliga området på Stockholms universitet och har dokumenterad erfarenhet av samverkan med såväl forskning som med det omgivande samhället inom fältet barn, migration, integration. I projektgruppen ska ingå minst en disputerad forskare.

 

Ansökan m.m.

Ansökan om bidrag ska inte överstiga tre A4-sidor (enkelt radavstånd) exklusive eventuell referenslista. Ansökningen ska kort specificera relevansen för temat barn, migration, integration, vilka externa aktörer som projektet avser att samverka med, vilka forskare och vilka forskningsfrågor som är aktuella samt på vilket/vilka sätt som barn och unga kan involveras i projektet.

Till ansökan ska bifogas CV för sökandenen samt budget för hur pengarna ska användas. Budgeten ska vara kortfattad och tydligt redogöra för hur det beviljade bidraget ska användas. Lönemedel ska avse egentlig lönekostnad inklusive lönekostnadspåslag (LKP). Ersättning för overhead (OH) beviljas inte.

Ansökan ska ställas till Projektet Barn, migration, integration och sändas in per e-post till kavot.zillen@juridicum.su.se med uppgivande av diarienummer SU-220-0683-19 i ämnesraden senast den 30 november 2019.

 

Beslut

Juridiska institutionsstyrelsen fattar beslut efter beredning av en bedömargrupp bestående av representanter för de olika fakulteterna och det humanvetenskapliga områdets permanenta forskningsberedning.

 

Beviljade bidrag

Beviljade bidrag ska utbetalas så snart som möjligt efter beslut. Medlen får användas fram till 31 december 2020 då också senast en kortfattad redogörelse av resultatet och en ekonomisk redovisning ska ha lämnats in till Projektet Barn, migration, integration. Eventuella kvarvarande medel ska återbetalas.

 

Kontakt

För frågor angående denna utlysning kontakta:

Kavot Zillén, projektkoordinator.
Telefon: 08-16 23 20
E-post: kavot.zillen@juridicum.su.se

 

Pernilla Leviner, projektledare.
Telefon: 08-16 32 89
E-post: pernilla.leviner@juridicum.su.se