Det humanvetenskapliga området ansökte om och beviljades 2016 medel av rektor för den strategiska satsningen Barn, migration, integration (BMI). Satsningen motiverades utifrån ett önskemål om fördjupat samarbete över disciplin- och fakultetsgränser i dessa frågor, samt ett identifierat stort behov av mångvetenskaplig forskning på området som kunde svara mot en samhällsutveckling i snabb förändring.

Det övergripande syftet med BMI-satsningen är att fördjupa förståelsen för de utmaningar och möjligheter som följer av den stora ökningen av människor, varav många är barn, som kommit och fortsätter att anlända till Sverige under senare tid. Det övergripande syftet ska uppnås genom mångvetenskaplighet, samverkan och dialog, stöd till forskning med praktisk relevans för samhällsaktörer så att dessa kan bemöta nya utmaningar samt etablerandet av en långsiktigt hållbar forskningsmiljö på Stockholms universitet där forskare utifrån olika vetenskapliga inriktningar och metoder ges möjligheter att fokusera på dessa frågor.

De första två projektåren (början av 2017 till början av 2019) var sex postdoktorer från olika institutioner anställda med finansiering av BMI-satsningen, vilket utgjorde en central del av satsningen, och flera seminarier och workshops genomfördes. I mars 2019 anordnades som en avslutning på satsningens inledande fas en stor konferens och en antologi gavs ut – båda med titeln Barn, migration och integration i en utmanande tid.[1] Nu inleds en ny fas av satsningen där fokus ligger på att skapa förutsättningar för fördjupning av etablerade samarbeten inom universitetet så att en hållbar forskningsmiljö på satsningens teman kan bestå. Vidare ska en junior forskare få utökad möjlighet att fokusera på barn, migration och integration genom ett pilotprojekt.

Medel kan därmed sökas för två syften – medel för att möjliggöra:

  1. Forskningsansökningar till externa finansiärer (fem bidrag à 100 tkr). Kan exempelvis avse nedsättning i tid för en projektledare för att arbeta med en ansökan.
     
  2. Genomförande av en pilotstudie på temat barn, migration, integration (ett bidrag à 300 tkr) för en junior forskare.

 

Ansökan om bidrag till ansökningar till externa finansiärer (första punkten) kan syfta till att formulera projektansökningar eller ansökningar om att etablera nätverk eller forskningsmiljö. Planerade projektansökningar kan ha medverkande över fakultets- och institutionsgränser men det är inte ett krav. Vid bedömning av projektansökningar läggs särskild vikt vid om ansökan kan bidra till att uppfylla satsningens övergripande syfte (se ovan).


Behörighet

För behörighet att söka krävs att sökande är disputerad och anställd vid det humanvetenskapliga området på Stockholms universitet.

För att vara behörig att söka bidrag för att genomföra pilotstudie ska den sökande vara junior. Junior i denna utlysning definieras som att maximalt fem år sedan disputationsdatum får ha förflutit vid sista ansökningsdag 30 september 2019.[2]


Ansökan m.m.

Ansökan om bidrag ska inte överstiga tre A4-sidor (enkelt radavstånd) exklusive eventuell referenslista (gällande ansökan om medel för pilotstudie). Samtliga ansökningar oavsett kategori ska kort specificera relevansen för temat barn, migration, integration.

En ansökan om pilotstudie ska vidare inkludera en kortfattad beskrivning av forskningsläget, metod och bedömning av genomförbarhet.

Till ansökan ska bifogas 1) CV för sökanden, 2) en lista på tilltänkta medverkande forskare (om aktuellt) samt 3) en budget för hur pengarna ska användas. Budgeten ska vara kortfattad och tydligt redogöra för hur det beviljade bidraget ska användas. Lönemedel ska avse egentlig lönekostnad inklusive lönekostnadspåslag (LKP). Ersättning för overhead (OH) beviljas inte. 4) Ett godkännande från berörd prefekt bifogas till ansökan.

Ansökan ska ställas till Projektet Barn, migration, integration och sändas in per e-post till daniel.hedlund@juridicum.su.se med uppgivande av diarienummer SU-220-0371-19 i ämnesraden senast den 30 september 2019.


Beslut

Juridiska institutionsstyrelsen fattar beslut efter beredning av en bedömargrupp bestående av representanter för de olika fakulteterna och det humanvetenskapliga områdets permanenta forskningsberedning.


Beviljade bidrag

Beviljade bidrag ska utbetalas till berörda institutioner så snart som möjligt efter beslut. Medlen får användas fram till 31 december 2020 då också senast en kortfattad redogörelse av resultatet och en ekonomisk redovisning ska ha lämnats in till Projektet Barn, migration, integration. Eventuella kvarvarande medel ska återbetalas.


Kontakt

För frågor angående denna utlysning kontakta:


Daniel Hedlund, projektkoordinator.
Telefon: 08-674 72 34
E-post: daniel.hedlund@juridicum.su.se

Pernilla Leviner, projektledare.
Telefon: 08-16 32 89
E-post: pernilla.leviner@juridicum.su.se

 

[1] För ett fullständigt program från konferensen, se BMI:s hemsida: https://www.jurfak.su.se/barnrattscentrum/bmi/tidigare-evenemang/konferens-barn-migration-och-integration-i-en-utmanande-tid-1.420979

Antologin är nedladdningsbar i sin helhet via följande länk: https://www.jurfak.su.se/barnrattscentrum/om-oss/nyheter/ny-bok-barn-migration-integration-i-en-utmanande-tid-1.432737

[2] Den som avlagt doktorsexamen tidigare kan dock komma i fråga på grund av särskilda skäl som exempelvis sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. Jämför med de bestämmelser som gäller för biträdande lektor enligt 4 kap. 4 a § högskoleförordningen (1993:100).