Denna samhällsutveckling får konsekvenser för bland annat förskola och skola, socialtjänst, rättssystem, vård och omsorg. Universitetets satsning präglas av ett interdisciplinärt utbyte av kunskap mellan olika vetenskapliga fält och discipliner och tanken är att arbeta i nära samarbete och dialog med andra aktörer i samhället. Frågorna som aktualiseras inom ramen för temat är inte bara nationella utan forskningen ska också bedrivas med internationella och globala förtecken.

Avsikten är att skapa en mångvetenskaplig forskarmiljö på Stockholms universitet vars medlemmar utifrån olika vetenskapliga inriktningar och metoder ges möjligheter att fokusera på dessa specifika frågor. Kopplat till denna forskarmiljö skapas också nya interna nätverk och externa mötesplatser för frågor om barn, migration och integration.

Satsningen samordnas och förvaltas/administreras av Barnrättscentrum vid Juridiska fakulteten samt en särskilt tillsatt styrgrupp bestående av forskare från humanistiska, samhällsvetenskapliga och juridiska fakulteterna.

Forskningen rör frågor om barn, migration och integration inom humaniora, samhällsvetenskap och rättsvetenskap. Det kan exempelvis handla om följande frågeområden:

 • förskola och skola, didaktik och lärande
 • hälsa, barnavård och barnpsykiatri
 • socialtjänstens insatser
 • straff och påföljder för unga lagöverträdare
 • barns livssituation, familjestrukturer och sociala relationer
 • privat och offentlig ekonomi
 • barnpolitik/barnpolicy
 • barns rättigheter och rättsliga ställning
 • språkinlärning, språkutveckling och tvåspråkighet
 • litteracitet, kultur och kulturarv
 • transnationella perspektiv och flyktingerfarenheter
 • genus, värderingar, attityder och normer.

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för BMI:s två första projektår: Verksamhetsberättelse 2017-2019 (81 Kb) .