Frågor kopplade till barnäktenskap och samhällets ansvar att skydda barn från att tvingas att träda in i vuxenvärlden för tidigt är något som uppmärksammats mycket i media under senare tid. Att frågan väcker mycket känslor är tydligt men barnäktenskap väcker också många rättsliga frågor och etiska överväganden och intressekonflikter.

Barnrättscentrum bjuder därför in följande fyra forskare att i ett panelsamtal presentera och diskutera ämnet utifrån sina respektive perspektiv – straffrätt, internationell privaträtt, socialrätt samt socialantropologi.

Medverkande

Pernilla Leviner, docent i offentlig rätt vid Stockholms universitet, biträdande föreståndare för Barnrättscentrum samt del av styrgruppen för satsningen Barn mi-gration och Integration. Pernillas forskning i socialrätt rör på olika sätt relationen mellan staten, familjen och individen, ofta med fokus på myndigheters ansvar och befogenheter och inte sällan med jämförande inslag.

Emelie Kankaanpää Thell, doktorand i straffrätt vid Stockholms universitet och verksam vid Barnrättscentrum. Emelies forskning rör frågor om hur omsorgspersoners rättigheter och skyldigheter förhåller sig till barnets rättigheter och hur detta påverkar omsorgspersoners straffrättsliga ansvar för gärningar som utförs mot barn.

Annika Rabo, professor i social-antropologi vid Stockholms universitet. Annika har tidigare varit lektor vid Linköpings universitet, forskare vid Vetenskapsrådet samt vid Centrum för forskning om internationell migration och etniska relationer (CEIFO) vid Stockholms universitet. Annika har också erfarenhet av och kunskap om rollen som sakkunnig i mål om barnäktenskap.

Mosa Sayed, docent i internationell privaträtt och lektor vid juridiska institutionen, Uppsala universitet. Mosa arbetar inom forskningsfältet Rätt och värdekonflikter och hans forskning har fokuserat på de rättsliga utmaningar som följt av Sveriges omvandling under de senaste årtiondena till ett alltmer mång-religiöst och mångkulturellt samhälle.

Anmälan

Anmäl dig till vera.yllner@juridicum.su.se och sprid gärna inbjudan till intresserade kollegor!

 

Välkomna!