Barn, migration och integrering är en stor utmaning för inte bara för Sverige, utan även för många andra länder. I detta arbete är ofta många olika professioner involverade som t.ex. vården, skolan, socialtjänsten, domstolar, arbetsförmedlingen, Migrationsverket, för att nämna några.

En stor del av detta arbete är beroende på ett konstruktivt och hållbart samarbete och en fungerande dialog mellan den enskilde handläggaren och den nyanlände (här avser vi asylsökande och flyktingar). Forskning har visat att denna kommunikation är svår, och att besluten som fattas är beroende på en fungerande samverkan och dialog. Detta är än mer komplext när tolkar är involverade. Forskning har också visat att en mycket stor del av migranterna är psykiskt traumatiserade och att deras problembild ofta är mer komplex än vad som framkommer i samtal med olika typer av handläggare eller vårdpersonal. Senaste internationella forskning visar att det är troligt att trauma överförs mellan generationer.

Stockholms universitet och Karolinska Institutet har sedan många år samarbetat kring att utveckla och beforska nya metoder (virtuella fall) som kan hjälpa att utveckla professionellas möjligheter att upptäcka och hantera migranters traumatiska upplevelser, såväl premigrations- som postmigrationsstress och de konsekvenser detta medför i deras liv som flyktingar.

På detta seminarium kommer ansvariga forskare från SU och KI att berätta om sina erfarenheter och visa exempel på virtuella fall kring barn, migration och hälsa. Men även hur hälsokunskap i grupp, kan öka nyanländas mående. Dessutom ser vi fram emot en diskussion med deltagarna kring utvecklade samarbeten med t.ex. psykologer, jurister, barn- och ungdomsvetare m.fl. från SU i dessa viktiga projekt.

Varmt välkomna!

Uno Fors, Professor, prefekt DSV, Stockholms universitet

Solvig Ekblad, leg psykolog, Akademiskt primvärvårdscentrum, SLSO, Adjungerad professor LIME, Karolinska institutet

Kontakt: Uno@dsv.su.se