Om mig

Daniel Hedlund
Daniel Hedlund

Jag disputerade i barn- och ungdomsvetenskap år 2016. Mina forskningsintressen handlar om hur godmanskapsinstitutet fungerar för ensamkommande barn, migrationsrätt och asylprövning.

Sedan 1 oktober 2019 är jag anställd som postdoktor med migrationsrättslig inriktning vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet.

 

Godmanskap för ensamkommande barn

Det saknas studier om hur ställföreträdarskap fungerar för ensamkommande barn som söker asyl. I den svenska kontexten handlar ställföreträdarskap för ensamkommande huvudsakligen om ett temporärt uppdrag som god man som upphör om barnet beviljas uppehållstillstånd eller fyller 18 år. Den gode mannen är under denna tid motsvarande förälder i rättslig mening men har inte försörjningsansvar och bor vanligtvis inte tillsammans med barnet. Det kan leda till praktiska dilemman som ger anledning att diskutera hur principer om likabehandling och (barnets) deltagande fungerar.

 

Projektets syfte är därför att undersöka godmanskapets utformning och tillämpning för ensamkommande barn. Projektet avser således att utforska både den rättsliga regleringen och hur överförmyndarhandläggare arbetar med rekrytering och tillsyn av gode män.