Om mig

Kavot Zillen
Kavot Zillen

Jag är jur. dr.  i medicinsk rätt (mars 2016). Forskare och lärare i offentligt rätt med ett särskilt intresse för medicinsk rätt och mänskliga rättigheter i vården, särskilt rätten till hälsa, religionsfrihet och skyddet mot diskriminering.

Läs mer om mig här: http://www.su.se/profiles/kazi9214-1.316360

Underåriga unionsmedborgares rätt till sjukvård i Sverige

Under senare år har ekonomisk kris och arbetslöshet i Europeiska länder bidragit till en ökad rörlighet bland unionsmedborgare som söker försörjning och arbete utanför hemlandet i förhoppningen om att få en bättre framtid. I bland annat Sverige har hemlösa EU-migranter som i huvudsak försörjer sig genom tiggeri och gatumusicerande blivit alltmer synliga. Många ber om pengar för att kunna försörja sig och sina barn och en stor del av dessa har även tagit med sig sina barn till Sverige. De underåriga EU-migranterna i Sverige tillhör en särskilt utsatt grupp, då många av dem lever i fattigdom, utan ett stabilt boende och tillgång till skola. Vidare är dessa barn många gånger utsatta för hälsovådliga och otrygga situationer. Underåriga EU-migranter som lever i hemlöshet lever följaktligen under förhållanden där de på olika sätt far illa eller riskerar att fara illa. Detta väcker bland annat frågan om vilken rätt till sjukvård underåriga EU-migranter som lever i hemlöshet har, hur denna rätt tillämpas och om det är i överensstämmelse med Sveriges skyldighet att säkerställa rätten till hälsa. 

Det övergripande syftet med detta projekt är att studera och analysera underåriga EU-migranters rätt till hälso- och sjukvård utifrån ett europarättsligt perspektiv, med fokus på svenska förhållanden. I projektet studeras dels vilka brister som finns med den nuvarande regleringen beträffande underåriga EU-migranters rätt till hälso- och sjukvård, dels hur olika landsting valt att tillämpa hälso- och sjukvårdslagstiftningen.