Om mig

Lisa Berg
Lisa Berg

Jag är anställd som postdoktor vid CHESS (Centre for Health Equity Studies) vid Stockholms Universitet. Jag är disputerad vid Karolinska Institutet och har en bakgrund inom epidemiologi, folkhälsovetenskap och sociologi. Min forskning handlar framför allt om barn och unga i utsatta livssituationer och hälsa, utbildning och social anpassning över livsloppet.

Läs mer om mig här: https://www.su.se/profiles/liol4865-1.192232

Traumatisk stress hos flyktingföräldrar - hur påverkas barnen?

Nästan en tredjedel av de flyktingar som tagits emot i Sverige sedan 70-talet har varit barn. På lång sikt är en av de största utmaningarna för svenskt flyktingmottagande att skapa förutsättningar för att dessa barn ska få likvärdiga möjligheter till arbete och god hälsa i vuxenlivet som andra barn i det svenska samhället. Mycket talar för att en god utbildning och en god psykisk hälsa är nyckelfaktorer i en sådan gynnsam utveckling. Många flyktingar lider av psykisk ohälsa relaterat till krigsupplevelser eller tortyr, så kallad post-traumatisk stress. Kliniska studier har visat att detta kan påverka föräldrars relationer med sina barn. Potentiellt kan man tänka sig att dessa svårigheter kan leda till en högre nivå av psykisk ohälsa hos barnen och även till sämre skolprestationer.

Syftet med projektet är att undersöka om svår post-traumatisk stress hos flyktingföräldrar ökar risken för skolmisslyckande och psykisk ohälsa hos deras barn. Studiepopulationen består av cirka 300000 barn bosatta i Stockholms län det år de fyllde 16 år under 2001-2016 och deras föräldrar. Till barnen länkas information om betyg och nationella prov i årskurs 9, föräldrars och egen vårdkonsumtion relaterad till psykisk ohälsa, samt familjens sociala karaktäristika. Barn till föräldrar som behandlats vid Röda korsets center för torterade flyktingar i Stockholm, Kris och traumacentrum och/eller andra vårdenheter inom Stockholms läns landsting med en diagnos med post-traumatiskt stressyndrom kommer i analyserna att jämföras med barn i andra flyktingfamiljer, barn till svenskfödda föräldrar med annan typ av psykiatrisk problematik och övriga skolbarn i länet.

Idag saknas förebyggande strategier för barn till flyktingföräldrar med svår traumatisk stress i Stockholms län och de flesta andra landsting. Denna studie kommer att ge ett underlag för ställningstagande till sådana insatser, men kommer troligen också att mötas av betydande internationellt intresse då det saknas befolkningsstudier kring dessa frågeställningar i den internationella vetenskapliga litteraturen.