Om mig

Sari Vuorenpää
Sari Vuorenpää

Jag har en bakgrund som lärare och lärarutbildare och är legitimerad lärare mot förskola, grundskola och gymnasium med svenska som andraspråk och specialpedagogik som huvudinriktningar. Jag disputerade i april 2016 inom ämnet svenska språket. Avhandling Litteracitet genom interaktion http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A903886&dswid=-4637 har samtal i flerspråkiga miljöer som en central aspekt, vilket denna forskning avser att både fördjupa och bredda.

Litteracitet- en dörröppnare till livet

Majoriteten av jordens befolkning är flerspråkig. Hur denna flerspråkighet bemöts av skolan och samhället i övrigt varierar i hög grad. Att använda flera språk kan vidga individers möjligheter att uttrycka sina tankar. Litteracitet är ett komplext begrepp. Litteracitet blir ofta till i samtal och kan definieras som en social konstruktion som varierar efter kontexten. Litteracitet är ett samlat begrepp för aktiviteter som sker i samspel med andra och innefattar användande av tal, bilder, symboler och olika tecken i direkt eller indirekt anslutning till skrift. Grundtanken är att ett viktigt led i att bli inkluderad i samhället är att alla barn har rätt att möta olika texttyper under sin skolgång, vilket 2011 års läro- och kursplaner bekräftar. Detta handlar alltså om en demokratisk rättighet för att kunna bli en fullvärdig samhällsmedborgare. Centralt blir att positionera eleverna som de individer de har möjlighet att bli. Det övergripande syftet med projektet är att skapa kunskap om barns lärande genom att identifiera språk- och kunskapsutvecklande praktiker som även ger den flerspråkiga eleven optimala möjligheter till lärande såväl i skolan som i samhället utanför. Dessa litteracitetspraktiker innefattar både konkreta och mer abstrakta fenomen. Litteracitet förekommer på olika platser och på olika nivåer i samhället. Möjliga flerspråkiga praktiker som avses att inkluderas i studien, förutom skolmiljöer, är exempelvis kartläggning av nyanlända elevers litteracitet och andra språkande praktiker som t.ex. pågår på bibliotek.