De sex postdoktorer som finansierades av BMI-projektet 2017-2019 publicerar sin forskning i olika tidskrifter och böcker. För vidare läsning om resultaten av forskningen som bedrivits inom BMI-projektet hänvisas därför till de källor som listas nedan. Listan uppdateras löpande.

Den institution som anges är den institution där respektive postdoktor var anställd med BMI-finansiering under perioden 2017-2019.

 

Lisa Berg, Institutionen för folkhälsovetenskap

Lisa Berg, Susanna Charboti, Edith Montgomery & Anders Hjern (In press). Parental PTSD and School Performance in 16-Year-Olds – a Swedish National Cohort Study. Nordic Journal of Psychiatry.

Lisa Berg (2019). Posttraumatisk stress hos flyktingföräldrar och konsekvenser för barnen. I Karin Helander & Pernilla Leviner (red.), Barn, migration och integration i en utmanande tid (s. 19-43). Stockholm: Ragulka Press.

 

Daniel Hedlund, Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen

Daniel Hedlund (2019). Godmanskap för ensamkommande barn – dilemman i det offentligas ansvar. I Karin Helander & Pernilla Leviner (red.), Barn, migration och integration i en utmanande tid (s. 107-126). Stockholm: Ragulka Press.

Daniel Hedlund (2018). Ensamkommande barn och ungdomar: En introduktion till samhällskontext, forskning och ramverk. Malmö: Gleerups.

Daniel Hedlund & Lisa Salmonsson (2018). Challenges in the guardianship of unaccompanied minors seeking asylum. International Journal of Children's Rights, 26(3), s. 489-509.

Daniel Hedlund & Thomas Wimark (2018). Unaccompanied children claiming asylum on the basis of sexual orientation and gender identity. Journal of Refugee Studies. Published online.

 

Katrin Lainpelto, Juridiska institutionen

Katrin Lainpelto (2019). Ett dömande eller ett fördömande rättsväsende? – En fråga om integration. I Karin Helander & Pernilla Leviner (red.), Barn, migration och integration i en utmanande tid (s. 127-158). Stockholm: Ragulka Press.

Katrin Lainpelto & Ramil Bisso (2019). Behandlas lika fall olika? Social oro som felkälla i bevisvärderingssammanhang. Juridisk tidskrift 2018-19(3), s. 587-609.

 

Erik Lundkvist, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Erik Lundkvist (2019). Idrott och integration– lättare sagt än gjort? I Karin Helander & Pernilla Leviner (red.), Barn, migration och integration i en utmanande tid (s. 87-106). Stockholm: Ragulka Press.

 

Sari Vuorenpää, Institutionen för språkdidaktik

Sari Vuorenpää, Susanne Duek & Elisabeth Zetterholm (2019). Kartläggning av en nyanländ elevs litteracitet i Sverige. Nordic Journal of Literacy Research, 5 (3).

Sari Vuorenpää & Elisabeth Zetterholm (2019). Första mötet med den svenska skolan – kartläggningssamtal med en nyanländ elev. I: Birgitta Ljung Egeland m.fl. (red.), Klassrumsforskning och språk(ande). Classroom reserch and language/languaging. (s.187-206).

Sari Vuorenpää (2019). Skolan – en möjlig arena för integration. I Karin Helander & Pernilla Leviner (red.), Barn, migration och integration i en utmanande tid (s. 67-86). Stockholm: Ragulka Press.

Lili-Ann Wolff, Sari Vuorenpää &  Pia Sjöblom (2018). Chicken Raising in a Diverse Finnish Classroom:  Multidimensional Sustainability Learning. Sustainability, 10(11), s. 3886.

 

Kavot Zillén, Juridiska institutionen

Kavot Zillén (2019) Barn i välfärdsstatens utkant: Om rätten till sjukvård för barn som är unionsmedborgare och som lever i ekonomisk utsatthet i Sverige. Uppsala: Iustus.

Kavot Zillén (2019). Underåriga unionsmedborgares rätt till hälsa. I Karin Helander & Pernilla Leviner (red.), Barn, migration och integration i en utmanande tid (s. 45-65). Stockholm: Ragulka Press.

Kvot Zillén (2018). Underåriga unionsmedborgares rätt till sjukvård i Sverige: Om rätten till sjukvård för barn som är unionsmedborgare och som lever i särskild ekonomisk utsatthet i Sverige. Nordisk socialrättslig tidskrift, ISSN 2000-6500, nr. 15-16, s. 109-126.

Kavot Zillén (2017). Inför beslut om mottagande i grundsärskola: Kravet på medicinsk och psykologisk expertutredning, Förvaltningsrättslig Tidskrift, 2017(3), s. 513-525.

Kavot Zillén, Jameson Garland & Santa Slokenberga (2017). The Rights of Children in Biomedicine: Challenges posed by scientific advances and uncertainties. Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law. 2017.

Kavot Zillén (2017). Unga missbrukares negativa religionsfrihet i särskilda ungdomshem: Om tolvstegsbehandlingens förenlighet med den negativa religionsfriheten i Europakonventionen. Ny juridik, ISSN 1400-3007, nr 1, s. 111-130.