De sex postdoktorer som finansierades av BMI-projektet 2017-2019 publicerar sin forskning i olika tidskrifter och böcker. För vidare läsning om resultaten av forskningen som bedrivits inom BMI-projektet hänvisas därför till de källor som listas nedan. Listan uppdateras löpande.

Den institution som anges är den institution där respektive postdoktor var anställd med BMI-finansiering under perioden 2017-2019.

 

Lisa Berg, Institutionen för folkhälsovetenskap 
 

Berg, L., (2019). Posttraumatisk stress hos flyktingföräldrar och konsekvenser för barnen. I Karin Helander & Pernilla Leviner (red.), Barn, migration och integration i en utmanande tid (s. 19-43). Stockholm: Ragulka Press.

Berg, L., Charboti, S., Montgomery, E. & Hjern, A. (2019). Parental PTSD and School Performance in 16-Year-Olds - a Swedish National Cohort Study. Nordic Journal of Psychiatry, 73(4-5), 264-272. 
DOI: 10.1080/08039488.2019.1620852


Berg, L., Ljunggren, G., & Hjern, A. Underutilisation of psychiatric care among refugee adolescents in Stockholm. Acta Paediatrica (2020).
DOI: 
https://doi.org/10.1111/apa.15520


Berg, L., de Montgomery, E., Brendler-Lindquist, M., Mittendorfer-Rutz, E., Hjern, A. Parental post-traumatic stress and psychiatric care utilisation among refugee adolescents. (Kommande publikation.)

Berg, L., Brendler-Lindquist, M., de Montgomery, E., Mittendorfer-Rutz, E., Hjern, A. Parental post-traumatic stress and school performance in refugee children. (Kommande publikation.)

 

Daniel Hedlund, Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen

Daniel Hedlund & Anna Åhlund (2020). Language has a home: How case officers make use of language analysis in asylum decisions. Journal of Ethnic and Migration Studies. Published online.

Daniel Hedlund (2019).
Godmanskap för ensamkommande barn – dilemman i det offentligas ansvar. I Karin Helander & Pernilla Leviner (red.), Barn, migration och integration i en utmanande tid (s. 107-126). Stockholm: Ragulka Press.

Daniel Hedlund & Thomas Wimark (2019). Unaccompanied children  claiming asylum on the basis of sexual orientation and gender identity. 
Journal of Refugee Studies, 32(2), s. 257-277.

Daniel Hedlund (2018). Ensamkommande barn och ungdomar: En introduktion till samhällskontext, forskning och ramverk.
Malmö: Gleerups.

Daniel Hedlund & Lisa Salmonsson (2018). Challenges in the guardianship of unaccompanied minors seeking asylum. International Journal of Children's Rights, 26(3), s. 489-509.

Daniel Hedlund, Lisa Salmonsson & Tove Sohlberg (2021). Unaccompanied girls with precarious odds. Journal of Refugee Studies. Published online first. 

 

Katrin Lainpelto, Juridiska institutionen

Katrin Lainpelto (2019). Ett dömande eller ett fördömande rättsväsende? – En fråga om integration. I Karin Helander & Pernilla Leviner (red.), Barn, migration och integration i en utmanande tid (s. 127-158). Stockholm: Ragulka Press.

Katrin Lainpelto & Ramil Bisso (2019). Behandlas lika fall olika? Social oro som felkälla i bevisvärderingssammanhang. Juridisk tidskrift 2018-19(3), s. 587-609.

 

Erik Lundkvist, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Erik Lundkvist (2019). Idrott och integration– lättare sagt än gjort? I Karin Helander & Pernilla Leviner (red.), Barn, migration och integration i en utmanande tid (s. 87-106). Stockholm: Ragulka Press.

 

Sari Vuorenpää, Institutionen för språkdidaktik

Vuorenpää, S., Wolff, L.-A., & Sjöblom, P. (2020). Social hållbarhet och scientific literacy i flerspråkiga naturvetenskapsklassrum. Ainedidaktiikkaa (Ämnesdidaktik), 4(3), Sid: 23-40.

Rejman, K., Söderberg, E. & Vuorenpää, S. (2020). Lärares didaktiska överväganden i arbetet med fängslande berättelser- elever i årskurs 5 läser och skriver spökhistorier. I: Malmgren, B-G m.fl. (red.) Konferenspublikationen från den trettonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning (SMDI 13) Linköping 22–23 november 2018 Tema: Bildning, utbildning, fortbildning. Linköping. Linköpings universitet.

Vuorenpää, S. & Zetterholm, E. (2020). Modersmålslärare- så mycket mer än språklärare.  I: Straszer, B. & Å. Wedin: Modersmål, minoriteter och mångfald i skolan. Lund: Studentlitteratur.

Vuorenpää, S., Duek, S. & Zetterholm, E. (2019) Kartläggning av en nyanländ elevs littracitet i SverigeNordic Journal of Literacy Research5(3), 49-62.

Vuorenpää, S. (2019). Skolan- en möjlig arena för integration. I: K. Helander & P. Leviner (red.), Barn, migration och integration i en utmanande tid. Stockholm: Ragulka. Sid: 67-83.

Vuorenpää, S. & Zetterholm, E. (2019). Första mötet med den svenska skolan – kartläggningssamtal med en nyanländ elevI: Ljung Egeland, B., Roberts, T., Sandlund, E, & Sundqvist, P. (2019). Klassrumsforskning och språk(ande): Rapport från ASLA-symposiet i Karlstad, 12-13 april, 2018. Classroom research and language/ languaging: Report from ASLA symposium in Karlstad, 12-13 AprilASLA:s skriftserie 27. Karlstad: Karlstad universitet. ISBN 978-91-87884-27-6.

Vuorenpää, S. (2018). Den flerspråkiga skolan- en väv av samtal. I: Tema Symposium 2018 Litteracitetet och flerspråkighet. Lisetten nr 3:2018Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk.

Wolff, L.-A., Vuorenpää, S. & Sjöblom, P. (2018) Chicken Raising in a Diverse Finnish Classroom: Multidimensional Sustainability Learning. Sustainability10, 3886.

 

Kavot Zillén, Juridiska institutionen

Kavot Zillén (2019) Barn i välfärdsstatens utkant: Om rätten till sjukvård för barn som är unionsmedborgare och som lever i ekonomisk utsatthet i Sverige. Uppsala: Iustus.

Kavot Zillén (2019). Underåriga unionsmedborgares rätt till hälsa. I Karin Helander & Pernilla Leviner (red.), Barn, migration och integration i en utmanande tid (s. 45-65). Stockholm: Ragulka Press.

Kavot Zillén (2018). Underåriga unionsmedborgares rätt till sjukvård i Sverige: Om rätten till sjukvård för barn som är unionsmedborgare och som lever i särskild ekonomisk utsatthet i Sverige. Nordisk socialrättslig tidskrift, ISSN 2000-6500, nr. 15-16, s. 109-126.

Kavot Zillén (2017). Inför beslut om mottagande i grundsärskola: Kravet på medicinsk och psykologisk expertutredning, Förvaltningsrättslig Tidskrift, 2017(3), s. 513-525.


Kavot Zillén, Jameson Garland & Santa Slokenberga (2017). The Rights of Children in Biomedicine: Challenges posed by scientific advances and uncertainties. Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law. 2017.

Kavot Zillén (2017). Unga missbrukares negativa religionsfrihet i särskilda ungdomshem: Om tolvstegsbehandlingens förenlighet med den negativa religionsfriheten i Europakonventionen. Ny juridik, ISSN 1400-3007, nr 1, s. 111-130.