De sex postdoktorer som finansierades av BMI-projektet 2017-2019 publicerar sin forskning i olika tidskrifter och böcker. För vidare läsning om resultaten av forskningen som bedrivits inom BMI-projektet hänvisas därför till de källor som listas nedan. Listan uppdateras löpande.

Den institution som anges är den institution där respektive postdoktor var anställd med BMI-finansiering under perioden 2017-2019.

 

Lisa Berg, Institutionen för folkhälsovetenskap

Lisa Berg, Susanna Charboti, Edith Montgomery & Anders Hjern (In press). Parental PTSD and School Performance in 16-Year-Olds – a Swedish National Cohort Study. Nordic Journal of Psychiatry.

Lisa Berg (2019). Posttraumatisk stress hos flyktingföräldrar och konsekvenser för barnen. I Karin Helander & Pernilla Leviner (red.), Barn, migration och integration i en utmanande tid (s. 19-43). Stockholm: Ragulka Press.

 

Daniel Hedlund, Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen

Daniel Hedlund & Anna Åhlund (2020). Language has a home: How case officers make use of language analysis in asylum decisions. Journal of Ethnic and Migration Studies. Published online.

Daniel Hedlund (2019). Godmanskap för ensamkommande barn – dilemman i det offentligas ansvar. I Karin Helander & Pernilla Leviner (red.), Barn, migration och integration i en utmanande tid (s. 107-126). Stockholm: Ragulka Press.

Daniel Hedlund & Thomas Wimark (2019). Unaccompanied children  claiming asylum on the basis of sexual orientation and gender identity. Journal of Refugee Studies, 32(2), s. 257-277.

Daniel Hedlund (2018). Ensamkommande barn och ungdomar: En introduktion till samhällskontext, forskning och ramverk. Malmö: Gleerups.

Daniel Hedlund & Lisa Salmonsson (2018). Challenges in the guardianship of unaccompanied minors seeking asylum. International Journal of Children's Rights, 26(3), s. 489-509.

 

Katrin Lainpelto, Juridiska institutionen

Katrin Lainpelto (2019). Ett dömande eller ett fördömande rättsväsende? – En fråga om integration. I Karin Helander & Pernilla Leviner (red.), Barn, migration och integration i en utmanande tid (s. 127-158). Stockholm: Ragulka Press.

Katrin Lainpelto & Ramil Bisso (2019). Behandlas lika fall olika? Social oro som felkälla i bevisvärderingssammanhang. Juridisk tidskrift 2018-19(3), s. 587-609.

 

Erik Lundkvist, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Erik Lundkvist (2019). Idrott och integration– lättare sagt än gjort? I Karin Helander & Pernilla Leviner (red.), Barn, migration och integration i en utmanande tid (s. 87-106). Stockholm: Ragulka Press.

 

Sari Vuorenpää, Institutionen för språkdidaktik

Sari Vuorenpää, Susanne Duek & Elisabeth Zetterholm (2019). Kartläggning av en nyanländ elevs litteracitet i Sverige. Nordic Journal of Literacy Research, 5 (3).

Sari Vuorenpää & Elisabeth Zetterholm (2019). Första mötet med den svenska skolan – kartläggningssamtal med en nyanländ elev. I: Birgitta Ljung Egeland m.fl. (red.), Klassrumsforskning och språk(ande). Classroom reserch and language/languaging. (s.187-206).

Sari Vuorenpää (2019). Skolan – en möjlig arena för integration. I Karin Helander & Pernilla Leviner (red.), Barn, migration och integration i en utmanande tid (s. 67-86). Stockholm: Ragulka Press.

Lili-Ann Wolff, Sari Vuorenpää &  Pia Sjöblom (2018). Chicken Raising in a Diverse Finnish Classroom:  Multidimensional Sustainability Learning. Sustainability, 10(11), s. 3886.

 

Kavot Zillén, Juridiska institutionen

Kavot Zillén (2019) Barn i välfärdsstatens utkant: Om rätten till sjukvård för barn som är unionsmedborgare och som lever i ekonomisk utsatthet i Sverige. Uppsala: Iustus.

Kavot Zillén (2019). Underåriga unionsmedborgares rätt till hälsa. I Karin Helander & Pernilla Leviner (red.), Barn, migration och integration i en utmanande tid (s. 45-65). Stockholm: Ragulka Press.

Kvot Zillén (2018). Underåriga unionsmedborgares rätt till sjukvård i Sverige: Om rätten till sjukvård för barn som är unionsmedborgare och som lever i särskild ekonomisk utsatthet i Sverige. Nordisk socialrättslig tidskrift, ISSN 2000-6500, nr. 15-16, s. 109-126.

Kavot Zillén (2017). Inför beslut om mottagande i grundsärskola: Kravet på medicinsk och psykologisk expertutredning, Förvaltningsrättslig Tidskrift, 2017(3), s. 513-525.

Kavot Zillén, Jameson Garland & Santa Slokenberga (2017). The Rights of Children in Biomedicine: Challenges posed by scientific advances and uncertainties. Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law. 2017.

Kavot Zillén (2017). Unga missbrukares negativa religionsfrihet i särskilda ungdomshem: Om tolvstegsbehandlingens förenlighet med den negativa religionsfriheten i Europakonventionen. Ny juridik, ISSN 1400-3007, nr 1, s. 111-130.