Forskare vid juridiska fakulteten med koppling till Barnrättscentrum bedriver forskning inom en rad olika rättsområden såsom familjerätt, processrätt, straffrätt, socialrätt och förvaltningsrätt. Frågor som behandlas är bland annat agaförbudet, specialiserade barndomstolar, bevisvärdering kopplat till barn, vårdnadsmål, unga lagöverträdare, barns rätt i skolans värld, barnets bästa i migrationsprocessen, hedersrelaterad utsatthet, fridskränkningsbrottet, föräldrars straffrättsliga ansvar som skyddsgaranter och barns delaktighet i barnskyddsärenden. Flera av projekten har tvärvetenskapliga kopplingar och många bedrivs i samarbete med företrädare för andra vetenskapliga fält från andra institutioner vid Stockholms universitet.