Forskare vid Juridiska fakulteten med koppling till Barnrättscentrum bedriver forskning inom en rad olika rättsområden och ämnen såsom familjerätt, processrätt, straffrätt, socialrätt och förvaltningsrätt. Frågor som har behandlats och behandlas i forskning är bland annat bekämpande av våld och utsatthet, specialiserade barndomstolar, bevisvärdering kopplat till barn, vårdnadsmål, unga lagöverträdare, barns rätt i skolans värld, barnets bästa i migrationsprocessen, hedersrelaterad utsatthet, fridskränkningsbrottet, föräldrars straffrättsliga ansvar som skyddsgaranter, barns rätt till delaktighet och barnkonventionens roll i svensk rätt. Flera av projekten har tvärvetenskapliga kopplingar och bedrivs i samarbete med företrädare för andra vetenskapliga fält från såväl andra institutioner vid Stockholms universitet eller andra universitet i Sverige som inom internationella samarbeten och projekt.