För mer information om serien och för att beställa böcker, se förlagets hemsida. Om du har ytterligare frågor om serien, kontakta redaktör Pernilla Leviner.

Vol. VI. 

Child Rights and Drug Control in International Law, by Damon Barrett. (2020)

I boken utforskar Damon Barrett betydelsen av barnets rätt till skydd mot narkotika enligt barnkonventionen och förhållandet mellan denna rättighet och FN:s narkotikakonventioner. Genom att anlägga ett kritiskt perspektiv analyseras konventionernas historiska överlappning, den roll som barns rättigheter spelat i den globala narkotikapolitiska diskursen samt FN:s barnrättskommittés granskning av staters tillämpning. Boken bjuder in till reflektion över hur barns rättigheter kan användas och eventuellt legitimera statliga åtgärder i bekämpandet av droger i världen på ett problematiskt sätt, vilket kan innebära övergripande risker ur ett bredare rättighetsperspektiv.

Mer information finns här.

Vol. V. 

Children’s Constitutional Rights in the Nordic Countries Edited by Trude Haugli, Anna Nylund, Randi Sigurdsen and Lena R. L. Bendiksen, University of Tromso. (2019)

I boken utforskars huruvida förankrandet av barns rättigheter i den nationella konstitutionen förbättrar implementeringen och upprätthållandet av de rättigheterna. Detta görs genom en jämförelse av dansk, finsk, isländsk, norsk och svensk rätt. 

Mer information finns här.

Vol. IV.

Corporal Punishment of Children - Comparative Legal and Social Developments towards Prohibition and Beyond Edited by Bernadette J. Saunders, Pernilla Leviner & Bronwyn Naylor. (2018)

I antologin beskrivs och analyseras frågan om barnaga, dvs. kroppslig bestraffning av barn, av framstående akademiker samt politiska och religiösa människorättsaktivister från Australien, Kanada, Tyskland, Irland, Israel, Nya Zeeland, Norge, Sydafrika, Sverige, Storbritannien och USA. Frågan behandlas både övergripande tematiskt och land-specifikt, både utifrån länder där barnaga är förbjudet och där det inte finns något förbud. Bokens övergripande syfte är att stärka fortsatt arbete för att alla barn i alla världens länder ska få en barndom fri från våld och för att samhällen i större utsträckning ska respektera barns mänskliga rättigheter.

Mer information finns här.

Vol. III

Children, Autonomy and the Courts - Beyond the Right to be Heard, by Aoife Daly. (2018)

I den här boken argumenterar Daly att barnkonventionens stadgande om barns rätt att komma till tals inte är tillräckligt i fall där huvudfrågan är att bestämma barnets bästa (till exempel vad gäller vårdnad, boende och umgänge), och att större vikt istället bör läggas vid barns autonomi. Internationella studier visar att barn på regelbunden basis förnekas rättvis rättegång (due process) i fall som rör barnets eget bästa, då barnets åsikter lättvindigt åsidosätts. Det framhålls att en princip om barns autonomi, som respekterar barns vilja så länge det inte leder till risk för allvarlig skada, skulle utgöra ett bättre stöd för barn under rättsprocesser, och förlägga ett större ansvar för vuxna att fatta transparenta och för barnen förståeliga beslut. Denna bok är en kraftfull uppmaning till rekonceptualisering av barns status inom ett nyckelområde för barns rättigheter.

Mer information finns här.

Vol. II 

Participation, Power and Attitudes: Implementing Article 12 of the Convention on the Rights of the Child, by Rebecca Thorburn Stern. (2017)

I denna volym analyserar Thorburn Stern hur barnkonventionens medlemsstater beskriver sin implementering av konventionens artikel 12, om barns rätt att bli hörda. Fokus ligger vid om, och hur, referenser till tradition och kultur används av stater för att förklara hur de agerar vid implementering av denna nyckelrättighet och grundprincip. Thorburn Stern visar att argumentation om traditionella attityder/kultur främst används för att placera ansvaret för implementeringen hos medborgarna snarare än staten, i större utsträckning än det används för att förklara eller försvara bristfällig implementering. Dessutom används dessa argument sällan vad gäller västländer, och på så sätt osynliggörs västerländska attityders inverkan.  

Mer information finns här. 

Vol. I 

Child Friendly Justice: A Quarter of a Century of the UN Convention on the Rights of the Child, edited by Said Mahmoudi, Pernilla Leviner, Anna Kaldal and Katrin Lainpelto. (2015)

I denna antologi undersöks hur FN:s konvention om barnets rättigheter har påverkat utvecklingen av barnrätt och barns rättigheter de senaste 25 åren. De 24 bidragen hanterar ett brett fält av ämnen som relaterar till barns kontakt med rättssystemet, skydd för barns integritet och rätt till deltagande, information och representation. 

Författarna - alla experter inom sina respektive barnrättsliga fält - representerar internationella organisationer, forskningsvärlden och NGO:s. De tillhandahåller en klar bild av aktuella hinder för "child-friendly justice" och diskuterar möjliga lösningar. 

Mer information finns här.

Redaktörer

Series Editor: Said Mahmoudi (Stockholm University)
General Editor: Pernilla Leviner (Stockholm University)

Redaktionsråd:
Philip Alston (New York University)
Ursula Kilkelly (University College Cork) 
Yanghee Lee (Sungkyunkwan University) 
Marta Santos Pais (United Nations) 
Kirsten Sandberg (University of Oslo) 
Julia Sloth-Nielsen (University of the Western Cape and Leiden University)