Juridiska fakultetsnämnden består av totalt 11 ledamöter; en dekan, två prodekaner, fem övriga verksamhetsrepresentanter och tre studentrepresentanter varav en forskarstuderande och två från grund- och avancerad nivå. 

Juridiska fakultetens utbildningsutskott består av totalt 9 ledamöter: prodekan för utbildningen och ytterligare fem stycken verksamhetsrepresentanter samt tre studeranderepresentanter. 
Juridiska fakultetens forskningsutskott består av totalt 9 ledamöter: prodekan för forskningen och ytterligare fem stycken verksamhetsrepresentanter samt tre forskarstuderande. Gruppsuppleanter skall finnas för både fakultetsnämnden och båda utskotten. 

För förslag till ledamöter i fakultetsnämnd, utbildningsutskott och forskningsutskott se bilagt protokollsutdrag från valberedningen.

För mandatperioden 2024-2026 föreslår valberedningen följande personer. 

Dekanat

  • Dekanus och ordförande i Fakultetsnämnden: professor Jane Reichel
  • Prodekanus 1, vice ordförande i Fakultetsnämnden och ordförande i Utbildningsutskottet: professor Pernilla Leviner
  • Prodekanus 2 och ordförande i Forskningsutskottet: professor Petra Herzfeld Olsson.

Regler för att vara röstberättigad

Röstberättigade är lärare/forskare och adjunkter/universitetsadjunkter som är anställda inom fakultetsnämndens ansvarsområde (i gruppen adjunkter/universitetsadjunkter inkluderas således de som saknar doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens).

Anställningen ska gälla tills vidare och/eller för en tid mer än två år samt omfatta minst 50 procent. Detta inkluderar postdoktorer oavsett finansieringsform.

Anställningen ska ha påbörjats senast den 1 oktober 2023.

Den som är tjänstledig 100 procent, med undantag från föräldraledighet, har inte rösträtt.

Information om reglerna för valet och vilka som är röst- och nomineringsberättigade finns i regelboken.

Valet pågår under perioden 6-13 oktober och sker elektroniskt genom att valberättigade får ett mejl med information om hur de gör för att rösta.

Tidsplan för valet

13 september: Fastställande av röstlängd
14-28 september: Nomineringsperiod
29 september: Tillkännagivande av eventuella motnomineringar
6-13 oktober: Val
16 oktober: Tillkännagivande av valresultat
2 november: rektorsbeslut om dekanus och prodekaner

Valberedningens förslag till ledamöter för Juridiska fakultetsnämnden (17 Kb)