(handlingar inkomna senast 26 november)

Ärenden som skall tas upp vid ett sammanträde ska anmälas och ev. tillhörande handlingar som skall utsändas som bilagor skall vara kansliet tillhanda senast 14 dagar före sammanträdet (enligt ovan angivna datum). Ärenden samt bilagor ska vara diarieförda före inlämning. Registratorsfunktionen sitter i B-huset, plan 2. Det går även bra att e-posta handlingar till registrator@su.se. Ärendena ska vara adresserade till respektive nämnd/utskott.

 

Forskningsutskottet:

Catharina Sitte Durling    tel: 16 25 40    E-post: catharina.sitte-durling@juridicum.su.se
Karolina Alveryd    tel: 16 24 68    E-post: karolina.alveryd@juridicum.su.se