När professor emeritus Jan Ramberg avled den 28 januari 2018 efter en tids sjukdom hade han varit kopplad till den juridiska fakulteten vid Stockholms universitet ända sedan sin disputation där redan år 1970. Jan, som föddes i Göteborg 1932, hade startat sin yrkesverksamhet på sin fars advokatbyrå men kom redan i början av 1960-talet parallellt med sin advokatverksamhet att knytas till den transporträttsliga forskningsmiljön kring professor Kurt Grönfors vid Handelshögskolan i Göteborg. När därför Jan disputerade på sin mycket ansedda avhandling Cancellation of contracts of affreightment on account of war and similar circumstances 1970 hade han redan publicerat en lång rad skrifter som gjorde att han redan då bedömdes vara professorskompetent.

Jan Ramberg
Professor emeritus Jan Ramberg

Eftersom Göteborg vid denna tidpunkt inte hade disputationsrätt framlades avhandlingen i Stockholm där Jan samma år tillträdde den aktuella tjänsten som bitr. professor. Han kom dock strax därefter att tillträda som ordinarie professor och huvudansvarig för den del av civilrätten som omfattade bl.a. kontrakts- och transporträtten. Han innehade denna professur fram till sin pensionering 1997 och var bl.a. under en period fakultetens dekanus. Pensioneringen blev emellertid inte i något hänseende slutet på Jans verksamhet vid fakulteten, utan han togs i anspråk som sakkunnig och lärare under många år. Han undervisade ända fram till våren 2017 i bl.a. avtalsrätt, såväl i grundkursen i civilrätt som i specialkursen i kommersiell avtalsrätt.

Med sin intellektuella utgångspunkt i den kreativa transporträttsmiljön i Göteborg och med sina omfattande internationella förbindelser kom Jan under sina många år i Stockholm att utveckla fakultetens internationella förbindelser och ingick i flera internationella nätverk som t.ex. ICC:s kommission för Commercial Law and Practice och   åtog sig också intressanta utvecklingsprojekt bl.a. som rektor för Riga Graduate School of Law. Genom sitt arbete i betydelsefulla organisationer, t.ex. Commission on European Contract Law, och CISG Advisory Council bidrog Jan till att på handelsrättens område sätta vår fakultet på den internationella kartan. Han deltog således mycket aktivt i försöken att få fram uniformerade soft law principer på kontraktsrättens område just som medlem av vad som kom att kallas Lando-kommissionen efter den danske rättsvetaren, ett arbete som i sin tur kom att ligga till grund för det ännu större arbetet DCFR och Jan anordnade därför även internationella konferenser vid vår fakultet på detta tema.

Vid hög ålder åtog sig Jan även under en tid att sitta i den nybildade European Law institutes s.k. Senate bland många andra framstående europeiska toppjurister. Redan i Jans ovan nämnda avhandling kan man spåra de ämnen som Jans fortsatta forskning skulle inriktas på. Det var allmän avtalsrätt, köprätt och – naturligtvis i första rummet – den internationella transporträtten. Ensam eller tillsammans med andra publicerade Jan läroböcker (den första redan 1965 tillsammans med advokaten Robert Romlöv), lagkommentarer och monografier.

Hans internationella anseende inom transporträtten kom ofta till uttryck i specialistuppsatser på engelska. Att Jans arbetskapacitet var hög vittnar den mångfald uppdrag och studier som han hann med under sitt långa yrkesliv. Hans anseende som internationell skiljeman är i detta sammanhang inte att förglömma men inte heller hans engagemang i de ansatser för att harmonisera det internationella samarbetet på förmögenhetsrättens område som initierades under hans tid.

Som förutvarande advokat togs även Jans tjänster i anspråk för större utredningar t.ex. vid s.k. näringslivsskandaler som krävde såväl stor kunskap i juridik som betydande integritet och åtskilliga är de akademiska tillsättningsärenden som Jan deltog i. Här kan som exempel på den första kategorin nämnas den s.k. Nobelutredningen och Skandiautredningen som när det begav sig var ytterst uppmärksammade företeelser i media.

Genom sin personlighet var Jan en utmärkt dekanus vid fakulteten vid en tidpunkt då en hel del strider rasade mellan olika kollegor eftersom Jan aldrig lät sig dras med av några fraktioner, vilket möjligen somliga uppfattade som ett något distanserande drag, men behovet av diplomatisk färdighet var något som under denna understundom dramatiska period hjälpte fakulteten ur en hel del – om än kortvariga – kriser. Som gammal advokat var Jan ytterst lämplig att lösa upp akademiska trätor och deltog aldrig i några själv, utan bidrog till att säkra fakultetens verksamhet såväl på universitet som dess internationella anseende.

Jan mottog flera utmärkelser för sitt mångåriga och framgångsrika arbete bl.a.  den sällan utdelade svenska ICC:s förtjänstmedalj i guld, det Söderbergska handelspriset och det Söderbergska priset för att nämna några.

Att sammanfatta Jan Rambergs rättsvetenskapliga verksamhet är inte lätt. Hans huvudinsats låg inom transporträtten men ämnets karaktär medförde även utblickar till såväl allmän som speciell kontraktsrätt. Som läroboksförfattare i juridik var han verksam över femtio år och som lärare vid Stockholms universitet i nästan femtio år. Han var en av de första advokaterna som valde att fördjupa sig genom avhandlingsarbete vilket bidrog till hans goda förmåga att för studenterna beskriva ”verkligheten,” något som alltid var mycket uppskattat och då han dessutom ofta var underhållande på det speciella sätt som inte sällan utmärker den som har sina rötter i det göteborgska förhållningssättet till tillvaron, kännetecknades hans föreläsningar och seminarier alltid av en inspirerande världsbild som det var lätt även för studenter eller praktiker som formats mer av allvaret i huvudstaden att fascineras av.

Jan Kleineman

 

Minnesstund hålles fredagen den 9 mars kl. 15.30 på Nya Sällskapet på Västra Trädgårdsgatan 6 i Stockholm. Svar om deltagande till Hallsénius begravningsbyrå senast den 1 mars.