Vidare har kansliet viss stödfunktion gentemot Juridiska institutionen vad gäller utbildningsfrågor, ekonomiska frågor, personalfrågor och administrativa rutiner.

Kansliet ska förmedla och tillse att beslut fattade inom universitetet (men även av regering, riksdag och andra myndigheter) verkställs samt att regelverk, föreskrifter och beslutsordningar åtföljs i verksamheten. Kansliet har vidare en kontrollfunktion i form av uppföljning av institutionens verksamhet i stort, exempelvis vad gäller ekonomi. Organisatoriskt hör Juridiska fakultetskansliet till universitetsförvaltningen och bereder därmed även ärenden åt rektor och universitetsstyrelsen.

 

Fakultetskansliets personal

 

Catharina Sitte Durling
Catharina Sitte Durling

Catharina Sitte Durling, Jur. dr kanslichef

Catharina har övergripande verksamhetsansvar och leder och fördelar arbetet. Hon bereder och föredrar även ärenden till fakultetens nämnder och utskott, främst rörande organisatoriska frågor och personalärenden.

Tel. 08-16 25 40
E-post: catharina.sitte-durling@su.se

 

 

 

 

Agita Akule Larsson
Agita Akule Larsson

Agita Akule-Larsson, handläggare, FK i språkvetenskap och ekonomisk historia

Ansvarar för beredning och föredragning av ärenden i fakultetsnämnden och fakultetens två utskott. Arbetar med lärartillsättningsprocesser, docent- och befordringsärenden samt analys- och utredningsarbete.

Tel. 08-16 25 51
E-post: agita.akule@juridicum.su.se

 

 

 

 

 

Karolina Alveryd
Karolina Alveryd

Karolina Alveryd, JK, utredare, tf utbildningsledare på forskarnivå  

Karolina bereder och föredrar diverse ärenden i Juridiska fakultetsnämnden och Juridiska fakultetens forskningsutskott  samt ansvarar för den löpande administrationen vid nämnden/utskottet.

Tel. 08-16 24 68
E-post: karolina.alveryd@juridicum.su.se

 

 

 

 

 

Clara Hallén
Clara Hallén

Clara Hallén, JK, byrådirektör.

Clara ansvarar för den löpande administrationen vid Juridiska fakultetens utbildningsutskott. Clara handlägger vidare bidragsansökningar till Juridiska fakultetens forskningsutskott.

Tel. 08 - 16 29 45
E-post: clara.hallen@juridicum.su.se

 

 

 

 

Ytterligare personer med koppling till fakulteten:

 

Besöksadress

Fakultetskansliet har sin verksamhet i Södra huset, hus A, plan 3.