Nämnden svarar för alla uppgifter inom fakultetens område som rör grundutbildning, forskning och forskarutbildning. Flertalet av nämndens ledamöter är vetenskapligt kompetenta lärare inom fakulteten. Professor Jessica van der Sluijs är ordförande och fakultetens dekanus. Studeranderepresentanter ingår också i nämnden.

En stor del av nämndens arbete utförs i två särskilt inrättade utskott: utbildningsutskottet, vari professor Torben Spaak,  prodekanus, är ordförande, och forskningsutskottet, vari professor Teresa Simon-Almendal, prodekanus, är ordförande. Ärenden till nämnden och utskotten bereds av Juridiska fakultetskansliet som dessutom är en del av universitetets förvaltning.

Många beslut tar dessutom dekanus och prodekaner, på delegation, vid sidan av sammanträdena med nämnd respektive utskott.

Val hösten 2017

Juridiska fakultetens valberedning har nu presenterat sitt förslag till val av ledamöter i Juridiska fakultetsnämnden, Juridiska fakultetens forskningsutskott och utbildningsutskott samt förslag till val av dekanus och prodekaner vid Juridiska fakulteten för mandatperioden 2018-2020: förslag till sammansättning av dekanat och fakultetsnämnd vid Juridiska fakulteten.

Sammanträden

Datum för nämndens sammanträden hittar du i vårt kalendarium.

Protokoll

Protokoll från sammanträden med de beslutande organen hittar du under Beslut & protokoll.

Juridiska fakultetsnämndens sammansättning

Ledamöter
Jessika van der Sluijs, dekanus, ordförande
Teresa Simon-Almendal
Torben Spaak
Claes Lernestedt
Christina Ramberg
Pål Wrange
Pernilla Leviner
Björn Lundqvist
Suppleanter
Juri Munukka
Per Jonas Nordell
Gustaf Sjöberg