Institutionen leds av en prefekt och en stf. prefekt. Prefektens uppgift är att leda och fördela arbetet inom institutionen. Prefekten har - enligt universitetsstyrelsens beslut - resultatansvar för budget. Prefektens chef är dekanus.

Prefekten har även ansvar för institutionens personal och organisation. Inom institutionen finns en institutionsstyrelse. Institutionsstyrelsen utfärdar vissa riktlinjer vad gäller till exempel undervisning, examination och fastställande av budget.

Vid institutionen finns tiio institut och centra samt åtta stiftelser.

Läs mer på Juridiska institutionens webbplats.