Juridiska fakulteten är placerad inom det humanvetenskapliga området vid Stockholms universitet och leds av en fakultetsnämnd. Dess främsta företrädare är dekanus. Under fakultetsnämnden finns två utskott för forskning och utbildning vari respektive prodekan är ordförande. Fakultetens ledningsorgan har ett övergripande ansvar för utbildning och forskning och fattar beslut i strategiska frågor.

Inom den juridiska fakulteten finns en institution – Juridiska institutionen. Institutionen leds av en prefekt och en ställföreträdande prefekt. Vid institutionen finns dessutom ett flertal institut, centra och stiftelser..

 

 

Organisationsschema för Juridiska fakulteten