Juridiska fakultetsnämnden avsätter varje budgetår medel att användas till kvalitetshöjande åtgärder inom utbildningen på grund- och avancerad nivå. Dessa medel ställs till Juridiska fakultetens utbildningsutskotts förfogande och delas ut efter prövning av ansökan från Juridiska institutionens lärare. För år 2013 har fakultetsnämnden beslutat avsätta 1 500 tkr att användas för kvalitetshöjande åtgärder, varav 500 tkr ska användas för internationaliseringsåtgärder av strategisk betydelse. Beslut om beviljande av medel fattas av utbildningsutskottet.

Riktlinjer för beviljande av medel för kvalitetshöjande åtgärder (103 Kb)