Juridiska fakultetens Jämställdhets- och likabehandlingsplan utgår från de mål och krav som uppställs i diskrimineringslagen (SFS 2008:567). Juridiska fakulteten beaktar i Jämställdhets- och likabehandlingsplanen dessutom Stockholms universitets planer och policies för jämställdhet och likabehandling, d v s Policy for lika rättigheter och möjligheter, Policy mot sexuella trakasserier, Policy mot trakasserier enligt diskrimineringslagen, Stockholms universitets jämlikhets- och jämställdhetsplan 2015-2017 och Stockholms universitets plan för lika rättigheter och möjligheter 2015.

Juridiska fakultetens Jämställdhets- och likabehandlingsplan kompletteras av och preciseras i Juridiska institutionens jämställdhets- och likabehandlingsplan.

Juridiska institutionens prefekt kan delegera de åliggande som anges i denna plan.
Juridiska fakultetens och Juridiska institutionens mål och policy för breddad rekrytering samt för stöd i undervisningen anges i separata dokument.

Jämställdhets- och likabehandlingsplan 2016 (223 Kb)