Barnrätt kan beskrivas som all juridik som på något sätt hanterar och reglerar barns livsvillkor, inklusive barns rättigheter så som de kommer till uttryck i exempelvis FN:s barnkonvention.

Barnrättsliga frågor uppkommer inom alla rättsområden och låter sig inte på något självklart sätt inordnas i ämnen som offentlig rätt, processrätt eller civilrätt utan ligger ofta på gränsen mellan ämnen och mellan det privata och offentliga. Det kan exempelvis röra barnets rättsliga status inom familjen och barnets förhållande till sina föräldrar eller vårdnadshavare, men kan också handla om myndigheters ansvar och befogenheter att agera till skydd för barn och regler om hur rättsliga processer eventuellt ska anpassas till barn. Det handlar också i princip oundvikligen också om internationell rätt – både med tanke på att barn rör sig över gränser men också eftersom det tydligt relaterar till folkrätten genom reglering av barns rättigheter i internationella konventioner. 

Barnrätten som område är också tydligt tvärvetenskapligt. Det kan handla om allt från hur man ur ett psykologiskt perspektiv bäst talar med barn utifrån kunskap om barns utveckling och mognad till hur sociala insatser för barn fungerar i praktiken, men också exempelvis om hur olika miljöaspekter inverkar särskilt på barn. Det finns därmed många barnrättsliga frågor som har koppling till en rad olika vetenskapliga fält. 

Verksamheten vid Barnrättscentrum utgår från en bred förståelse för vad barnrätt innefattar.