Om mig

Katrin Lainpelto
Katrin Lainpelto

Jag disputerade i processrätt år 2012 på ämnet ”Stödbevisning i brottmål”. Mina forskningsintressen berör främst bevissvårigheter vid barns utsatthet för brott samt bemötandefrågor inom rättsväsendet.

Läs mer om mig här: https://fastreg.juridicum.su.se/kursweb/Presentation.aspx?MomentID=2177&termin=V14&id=485


Rättsväsendets bemötande av unga lagöverträdare med utländsk bakgrund

På senare tid har såväl den politiska som den allmänna debatten rörande svensk invandringspolitik hårdnat allt mer och kopplas dessutom allt oftare till frågan om utlandsfödda personers brottslighet. En grupp som har utpekats särskilt i debatten är unga personer med utländsk bakgrund. Sannolikt beror detta bl.a. på den uppmärksammade frågan om åldersbestämning.

Ungas brottslighet är ett ämne som generellt engagerar. Detta kan sannolikt hänföras till företeelsens inneboende intressekonflikt: Samtidigt som unga bör skyddas och erbjudas stöd måste samhället markera att brottsligt beteende inte accepteras. Oaktat likabehandlingsprincipen finns det utrymme för en positiv särbehandling av unga lagöverträdare mot bakgrund av att det varken är lämpligt, effektivt eller rättvist att straffa unga på samma sätt som man straffar vuxna. Hänsyn ska således tas till den unges begränsade mognad och erfarenhet.

Syftet med projektet är att undersöka det svenska rättsväsendets bemötande av unga lagöverträdare (15-17 år). Således ska rättsväsendets praktik studeras utifrån den rådande samhällsdiskursen, barnperspektivet samt principerna om likabehandling och icke-diskriminering.​