Riktlinjer för utbildning på grund- och avancerad nivå

Rutiner och mall för kursplaner

Beslutsprocessen kring en kursplan innehåller två beslut: inrättande och fastställande. Juridiska fakultetsnämnden beslutade 2017-01-31 att delegera beslut om ändring av kursplan till institutionsstyrelsen.  Beslut om inrättande av ny kurs samt fastställande av kursplan fattas fortsatt av utbildningsutskottet. 

Se även centralt fastställda regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå

 

Beviljande av medel för kvalitetshöjande åtgärder (103 Kb)

Bidrag för tryckning av avhandling (24 Kb)

Utdelning och disponering av fakultetsnämndens anslag för forskningsbidrag (190 Kb)