Vidare har kansliet viss stödfunktion gentemot Juridiska institutionen vad gäller utbildningsfrågor, ekonomiska frågor, personalfrågor och administrativa rutiner.

Kansliet ska förmedla och tillse att beslut fattade inom universitetet (men även av regering, riksdag och andra myndigheter) verkställs samt att regelverk, föreskrifter och beslutsordningar åtföljs i verksamheten. Kansliet har vidare en kontrollfunktion i form av uppföljning av institutionens verksamhet i stort, exempelvis vad gäller ekonomi. Organisatoriskt hör Juridiska fakultetskansliet till universitetsförvaltningen och bereder därmed även ärenden åt rektor och universitetsstyrelsen.

 

Fakultetskansliets personal

 

Catharina Sitte Durling
Catharina Sitte Durling

Catharina Sitte Durling, kanslichef och utbildningsledare

Catharina har övergripande verksamhetsansvar och leder och fördelar arbetet. Hon bereder och föredrar även ärenden till fakultetens nämnder och utskott, främst rörande organisatoriska frågor och personalärenden.

Tel. 08-16 25 40
E-post: catharina.sitte-durling@su.se

 

 

 

 

Agita Akule Larsson
Agita Akule Larsson

Agita Akule-Larsson, handläggare

Ansvarar för beredning och föredragning av ärenden i fakultetsnämnden och fakultetens två utskott. Arbetar med lärartillsättningsprocesser, docent- och befordringsärenden samt analys- och utredningsarbete.

Tel. 08-16 25 51
E-post: agita.akule@juridicum.su.se

 

 

 

 

 

Karolina Alveryd
Karolina Alveryd

Karolina Alveryd, JK, utredare      

Karolina bereder och föredrar diverse ärenden i Juridiska fakultetsnämnden och Juridiska fakultetens forskningsutskott  samt ansvarar för den löpande administrationen vid nämnden/utskottet.

Tel. 08-16 24 68
E-post: karolina.alveryd@juridicum.su.se

 

 

 

 

 

 
Karin Edman
Karin Edman
 

Karin Edman, ek. kand. controller

(Tjänstledig september 2017 - januari 2018)

Huvuduppgiften är att arbeta med övergripande ekonomiska frågor inom Juridiska fakulteten. I arbetet ingår att ta fram budgetunderlag för fördelning av medel till Juridiska institutionen samt löpande uppföljning av fakultetens och institutionens ekonomi. Controllern har täta kontakter med ekonomifunktionen på Juridiska institutionen. En viktig funktion är också att fungera som expertstöd/rådgivare åt fakultetsledningen och institutionsledningen i aktuella löpande ekonomifrågor. Därtill hanterar controllern fakultetskansliets ekonomi, inklusive budgetering.

Tel: 08-16 21 62
E-post: karin.edman@juridicum.su.se

 

 

 

 

Clara Hallén
Clara Hallén

Clara Hallén, JK, byrådirektör.

Clara ansvarar för den löpande administrationen vid Juridiska fakultetens utbildningsutskott. Clara handlägger vidare bidragsansökningar till Juridiska fakultetens forskningsutskott.

Tel. 08 - 16 29 45
E-post: clara.hallen@juridicum.su.se

 

 

 

 

Ytterligare tre personer har koppling till fakulteten men har inte sin placering där:

 

Besöksadress

Fakultetskansliet har sin verksamhet i Södra huset, hus A, plan 5.