Fakultetens lärare medverkar aktivt i lagstiftningsarbetet genom deltagande i statliga utredningar och rapporter, såsom ledamöter i olika kommittéer samt vid beredning av fakultetsnämndens yttranden vid lagstiftningsremisser. Fakultetens lärare deltar även i hög grad i det offentliga samtalet genom exempelvis artiklar och övrig medverkan i media på olika sätt.

Det pågår även ett omfattande samarbete med det omgivande samhället som följer av verksamheten som bedrivs vid de många institut och centra inom fakultetens verksamhet. Verksamheten präglas vidare av en stark professionskoppling. Institut och centra erbjuder en bred kontaktyta mellan akademi och praktiskt rättsliv.

Ett stort antal yrkesverksamma jurister, domare, advokater, bolagsjurister etc. deltar som lärare på juristprogrammet och ger därigenom utbildningen en praktisk anknytning; studenterna möter under hela sin studietid regelbundet företrädare för arbetslivet.

Vid juridiska fakultetens utbildningsutskott finns arbetsgivarrepresentanter genom externa ledamöter - arbetsgivarrepresentanter deltar alltså aktivt i fakultetens utvärderings- och utvecklingsarbete. Vidare har ett organ för samverkan med det praktiska rättslivet upprättats. En rådgivande grupp sammansatt av representanter för de huvudsakliga avnämarna och fakultetsledningen ska säkerställa att arbetsmarknadens synpunkter och behov beaktas i fakultetens pedagogiska utvecklingsarbete.

Juridiska fakulteten har en lång tradition av nära samarbete med kårföreningar och studentorganisationer, såsom exempelvis Juridiska föreningen (JF) och European Law Students Association (ELSA) som erbjuder bland annat kurser, föreläsningar och arbetsmarknadsdagar. Studenterna, företrädda av juridiska linjerådet, är också representerade i samtliga organ vid Juridiska fakulteten som bereder eller beslutar i undervisningsfrågor.

Inom fakulteten bedrivs ett omfattande studentutbyte. Utbytet sker dels inom ramen för utbytesprogram (Erasmus och Nordplus), dels på grundval av bilaterala avtal mellan Juridiska institutionen och utländska lärosäten.

Forskare inom fakulteten deltar i externa föreningar inom skilda ämnesområden, såsom arbetsrätt, immaterialrätt, it-rätt, etc. Forskarna deltar även i öppna seminarier och föreläsningar där arrangören ofta är en extern organisation.

Fakultetens forskning producerar betydande rättsvetenskapliga tidsskrifter och publikationer i skriftserier. Inom fakulteten ges Juridisk Tidskrift, JT, ut sedan lång tid tillbaka, vilken är Nordens enda Faculty Law Review. Dessutom produceras inom fakulteten Scandinavian Studies in Law, där rent engelskspråkiga rättsvetenskapliga publikationer i bokform utkommer med tematisk inriktning. Serien är mycket etablerad internationellt. Även andra juridiska tidsskrifter redigeras och publiceras i nära anknytning till fakulteten; NIR Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, Europarättslig Tidsskrift och Förvaltningsrättslig tidsskrift.

Inom fakulteten kan erbjudas uppdragsutbildning till företag, kommuner, myndigheter och andra organisationer som vill kompetensutveckla personal. Kontakta Juridiska institutionen för mer information.

Juridiska institutionen ger ut nyhetsbrev, med syfte att förse studenter och framtida arbetsgivare med information om verksamheten inom fakulteten.
Nyhetsbrevet Juridicum