Utskottet förordnar och entledigar handledare för forskarstuderande. Vidare utser utskottet opponent, betygsnämnd och ordförande vid disputation för doktorsexamen och vid offentligt seminarium där juris licentiatavhandling framläggs och svarar för frågor om utvärdering av forskning och forskarutbildning. Flertalet av utskottets ledamöter är vetenskapligt kompetenta lärare inom fakulteten. Tre forskarstuderande ingår också i utskottet.

Sammanträden

Datum för utskottets sammanträden hittar du i vårt kalendarium.

Protokoll

Protokoll från sammanträden med de beslutande organen hittar du under Beslut & protokoll.

Sammansättning mandatperioden 2018-202

Ordinarie ledamöter

Teresa Simon Almendal (ordförande)
Mårten Schultz
Peter Wahlgren
Åsa Hellstadius
Anna Kaldal
Mark Klamberg

Suppleanter

Antonina Bakardijeva Engelbrekt (gruppsuppl.)
Jack Ågren (gruppsuppl.)

Studeranderepresentanter

Marie Jarnesand (ord.)
Sandra Thobaben (ord.)
Alexander Besher (ord.)
Chris Lau (suppl.)
Dafne Barkestad (suppl.)