Utskottet förordnar och entledigar handledare för forskarstuderande. Vidare utser utskottet opponent, betygsnämnd och ordförande vid disputation för doktorsexamen och vid offentligt seminarium där juris licentiatavhandling framläggs och svarar för frågor om utvärdering av forskning och forskarutbildning. Flertalet av utskottets ledamöter är vetenskapligt kompetenta lärare inom fakulteten. Tre forskarstuderande ingår också i utskottet.

Sammanträden

Datum för utskottets sammanträden hittar du i vårt kalendarium.

Protokoll

Protokoll från sammanträden med de beslutande organen hittar du under Beslut & protokoll.

 

Medlemmar Gruppsuppleanter
Pål Wrange, ordförande  
Antonina Bakardjieva Engelbrekt Cecilia Magnusson Sjöberg
Teresa Simon Almendal Mark Klamberg
Jori Munukka  
Per Jonas Nordell  
Anna Kaldal  
   
Studentrepresentanter  
Alexander Besher Chris Lau
Marie Jarnesand  
Sandra Thobaben